Regulamin sklepu albox.pl

§1 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą "albox.pl”. Sklep prowadzi sprzedaż przez Internet. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym https://albox.pl/
 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, to jest:

  Kacper Poźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Poznak Kacper Poźniak” z siedzibą ul. Jana Kochanowskiego 3 30A, 63-100 Śrem, posiadający numer NIP 785 179 45 12 oraz numer REGON 386023051. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG do pobrania na stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl

  Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej pod adresem:
   Poznak Kilińskiego 5, 63-100 Śrem
  2. telefonu pod numerami:
   +48 730 899 500  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
  3. poczty elektronicznej pod następującym adresem biuro@albox.pl
 3. Klient – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest Konsumentem.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.
 5. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 6. Dostawca – należy przez to rozumieć Pocztę Polską lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”) lub pracowników Sprzedawcy lub inne podmioty upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”).
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 10. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 11. Administrator – "Poznak Kacper Poźniak” z siedzibą ul. Jana Kochanowskiego 3 30A, 63-100 Śrem, posiadający numer NIP 785 179 45 12 oraz numer REGON 386023051. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG do pobrania na stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Usługobiorcy.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie w sklepie stacjonarnym przy ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczącymi poszczególnych produktów. Z uwagi na fakt, iż Sprzedawca wykonuje produkty w oparciu o projekty, które Klient tworzy samodzielnie za pomocą narzędzi udostępnionych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu lub w oparciu o projekty przygotowane przez Sprzedawcę zgodnie z treściami i informacjami dostarczanymi przez Klienta, odpowiedzialność za błędy w przesłanych tekstach, treściach lub informacjach ponosi tylko i wyłącznie Klient. Odpowiedzialność za błędy i omyłki w zaakceptowanych projektach ponosi Klient. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta nie ma możliwości naniesienia poprawek do projektu. Sprzedawca oferuje dwa typy produktów:
  1. Prezent – produkt, na którym wykonywana jest personalizacja w formie trwałego znakowania według wskazań Klienta. W większości przypadków Klient ma możliwość samodzielnego zwizualizowania projektu Prezentu z trwałym znakowaniem na stronie internetowej Sklepu. W przypadku, gdy Klient akceptuje wygenerowany przez siebie podgląd projektu Prezentu może wybrać do Koszyka Prezent w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka”.
  2. Produkt usługowy – produkt, który posiada określone parametry (materiał, wymiary, kolorystyka itp.) przedstawione w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia i wizualizacje dotychczasowych realizacji produktów przez Sklep mają charakter informacyjny (poglądowy). Produkt usługowy jest przygotowywany w oparciu o projekt opracowany na podstawie treści i informacji przesłanych przez Klienta, które Klient przekazuje Sprzedawcy korzystając z formularza zamówienia lub poczty elektronicznej (biuro@albox.pl) podając w treści numer zamówienia. Projekt Produktu usługowego Klient otrzymuje w formie pdf. na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia do akceptacji w ciągu 3 dni. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przesłanego projektu. W przypadku braku akceptacji, Klient może wskazać Sprzedawcy uwagi do przesłanego projektu Produktu usługowego w terminie 2 dni. Sprzedawca wyśle kolejny projekt Produktu usługowego z uwzględnieniem uwag Klienta w formie pdf. na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia do akceptacji. Po akceptacji projektu Klient nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian ani modyfikacji projektu. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji projektu.
 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w systemie Sklepu. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Klient zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje:
  1. w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy;
  2. w terminie do 10 dni roboczych dla Produktu usługowego od momentu akceptacji przez Klienta projektu.
 2. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w zakładce wysyłka, dostawa i płatność z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
 3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient-konsument pozostaje wówczas uprawniony do anulowania zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na zamówienie”, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).
 5. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander bank 82 1090 1405 0000 0001 4482 9359 dla PLN
  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A.
 6. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością e-mail na trwałym nośniku.

§ 4. ODBIÓR TOWARU

 1. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych – pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zestaw zawiera wszystkie niezbędne do zamontowania towaru elementy oraz czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem, tj. właściwy kolor oraz model zamówionego towaru.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki.
 3. Sklep dokonuje transportu zamówionego towaru ze sklepu stacjonarnego do punktu odbioru. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w punkcie odbioru pod adresem Kilińskiego 5, 63-100 Śrem w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres email: biuro@albox.pll. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient-konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient - Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Ze względu na fakt, iż w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje prawo do odstąpienia, to Sprzedawca uprzedza, iż prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do umów, których przedmiotem jest Produkt usługowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient - Konsument może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: Kilińskiego 5, 63-100 Śrem. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.
 6. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sprzedawca prosi o dokonywanie zwrotu towaru do punktu zwrotu towaru na poniższy adres: Poznak, Kilińskiego 5, 63-100 Śrem (sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00)
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Kacper Poźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Poznak Kacper Poźniak” z siedzibą ul. Jana Kochanowskiego 3 30A, 63-100 Śrem, posiadający numer NIP 785 179 45 12 oraz numer REGON 386023051. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG do pobrania na stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl  (dalej „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  1. listownie, na adres: Poznak, Kilińskiego 5, 63-100 Śrem;
  2. mailowo, na adres: biuro@albox.pl
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
  3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
  4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osob
  3. owych;
  4. wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
  5. ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
  1. podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  2. zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  4. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
  Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
  1. złożenia i realizacji Zamówienia;
  2. wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  3. obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
  4. obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
  5. w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
  1. podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
  2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
  3. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  1. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
  2. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
  3. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
  4. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
  2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
  3. innym administratorom będącym:
 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
 6. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn
 7. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
 9. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 6-9 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 10. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 6-9 wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
  1. 1) mailowo, na adres: biuro@albox.pl;
  2. 2) korespondencyjnie, na adres: Poznak, Kilińskiego 5, 63-100 Śrem
 11. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 6-9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 12. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 6-9 wyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 13. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 14. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 12-14 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
  1. Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie - wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
  2. Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas Administrator udziela informacji ustnie.
  1. listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
  2. drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:"
 15. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 6-9 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 16. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).
 17. Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

§ 7. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 5 Regulaminu) Usługobiorca może składać według własnego wyboru:

 1. pisemnie na adres: Poznak, Kilińskiego 5, 63-100 Śrem;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@albox.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej ... Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu. Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny na drodze negocjacji lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient-Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:
  1. a.warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  2. b.mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści.
 2. Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach zapamiętywania oglądanych

lub zamawianych produktów lub danych z formularzy, obsługi zamówień w sklepie internetowym oraz statystycznych.

Warunki przechowywania tych plików możesz określić w swojej przeglądarce.